Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Najczęściej zadawane pytania do ustawy o petycjach

Najczęściej zadawane pytania do ustawy o petycjach:

  1. Prawo do składania petycji przysługuje osobie fizycznej, jak ją należy rozumieć? Chodzi przede wszystkim o wiek i o obywatelstwo?

Konstytucja w art. 63 wskazuje, że petycję może wnieść „każdy”, co jest interpretowane w taki sposób, że obywatelstwo nie ma znaczenia. Jeżeli chodzi o wiek – wymagana jest zdolność do czynności prawnych, a więc co do zasady ukończone 18 lat.

  1. Czy jest jakaś prawna definicja interesu publicznego, o którym mówi ustawa?

Nie ma takiej definicji. Jest to pojęcie, którego używa Konstytucja.

  1. Ustawa mówi: „Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję”:

– czy to znaczy, że nie musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym?

– a jeżeli tak, to czy w ogóle nie musi być podpisana, czy też obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli musi być podpisana, a wtedy dopuszczalne są także inne formy podpisu dopuszczane przez tę ustawę?

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy podpisana powinna być wyłącznie petycja składana w formie pisemnej. Przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ogóle się do petycji nie stosuje. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie musi być podpisana, aczkolwiek konieczne jest oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję i podanie jego adresu poczty elektronicznej.

  1. Co może zrobić w świetle prawa obywatel w sytuacji, w której organ nie dotrzymuje terminów rozpatrzenia petycji określonych w ustawie?

Może złożyć skargę na podstawie art. 227–240 Kodeksu postępowania administracyjnego lub skargę do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w trybie przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  1. Co może zrobić w świetle prawa obywatel, jeżeli organ rozpatrujący petycję nie wypełnia obowiązków informacyjnych określonych w ustawie?

Może złożyć skargę na podstawie art. 227–240 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  1. Czy rozpatrzenie petycji wymaga formy decyzji organu rozpatrującego, a jeżeli tak, to jakie powinny być formy tych decyzji w stosunku do organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego?

Rozpatrzenie petycji nie jest decyzją administracyjną.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo