Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

O petycjach podczas XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

Podczas XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, 23 września 2016 r., odbył się panel dyskusyjny „Petycje – stare i nowe prawo, nowy kłopot?”. Wzięli w nim udział dr Sebastian Gajewski z Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska Tomasz Nadolny, prof. Krystian Ziemski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, konsultantka Instytutu Spraw Publicznych projektu „Petycje – twoje prawo” Agata Winiarska.

W trakcie dyskusji zastanawiano się, w jaki sposób ustawa o petycjach wpłynęła na korzystanie przez obywateli z prawa do petycji, a także jak w praktyce wygląda ich rozpatrywanie. Agata Winiarska wskazała na korzyści płynące z ustawy o petycjach takie, jak podniesienie rangi petycji, uporządkowanie procedur związanych z ich składaniem i rozpatrywaniem, upublicznianie na stronach internetowych treści poszczególnych petycji i decyzji podejmowanych w ich sprawie, co czyni bardziej transparentnym dialog między władzą a obywatelami.

Dyskutanci zgodzili się, że w ustawie nie wszystkie kwestie zostały w wystarczający sposób określone, co przysparza problemów w jej stosowaniu. Prof. Krystian Ziemski zwrócił uwagę, że rozstrzygnięcie petycji nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Dr Sebastian Gajewski zaś wskazał na trudności w odróżnieniu petycji od wniosku, czego nie ułatwia ustawa. W opinii dyrektora Tomasza Nadolnego procedury związane z petycjami nie nadążają za rozwojem nowoczesnych technologii. A to one właśnie na poziomie lokalnym powinny stanowić podstawowe narzędzie komunikacji pomiędzy władzą a obywatelami. W tym kontekście 3-miesięczny termin na rozpatrzenie petycji, jego zdaniem, jest zbyt długi.

Biorący udział w dyskusji przedstawiciele samorządów zwracali uwagę na niepotrzebne trudności proceduralne, które stwarza ustawa. Ich zdaniem nie pomaga też w traktowaniu petycji jako szczególnego instrumentu stanowienia prawa przez obywateli. Potwierdza to zresztą mała liczba petycji składanych na poziomie lokalnym, która nie zwiększyła się od czasu wejścia ustawy w życie.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo