Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

O petycjach w Nasielsku

W Urzędzie Miejskim w Nasielsku 7 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie poświęcone instytucji petycji, w którym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy Nasielsk i gminnych instytucji samorządowych.
Podczas spotkania ekspert Instytutu Spraw Publicznych Tomasz Schimanek przedstawił najważniejsze informacje na temat składania i rozpatrywania petycji. Następnie uczestnicy zadawali szczegółowe pytania dotyczące związanych z tym procedur. Większość z pytań dotyczyła sytuacji, w której z treści pisma złożonego jako petycja wynika, że nie spełnia ono kryteriów ustawowych, a jest to np. oferta handlowa firmy.
Jak wyjaśnił Tomasz Schimanek, ustawa o petycjach umożliwia ich adresatowi ocenę skierowanego do niego pisma. Jeżeli treść pisma, a nie jego forma, jednoznacznie wskazuje, że nie jest ono petycją, wówczas adresat ma prawo takiego pisma nie rozpatrywać.
Inne pytania dotyczyły m.in. tego, czy dyrektor szkoły lub przedszkola może być adresatem petycji. Zgodnie z ustawą o petycjach ich adresatem może być organ władzy publicznej, a także organizacja lub instytucja społeczna w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. W świetle obowiązującego prawa dyrektor szkoły lub przedszkola samorządowego nie jest organem władzy publicznej, nie może więc być adresatem petycji. Jeżeli dyrektor otrzyma petycję, powinien przekazać ją do rozpatrzenia do właściwego organu władzy czyli swojego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo