Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

O petycjach w siedzibie lubuskiego sejmiku

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dnia 14.10.2015 r. odbyło się kolejne ze spotkań informacyjnych w ramach kampanii Kancelarii Senatu RP „PETYCJA – TWOJE PRAWO”, w którą zaangażowani są Instytut Spraw Publicznych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz koalicja organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Spotkanie zorganizował Instytut Spraw Publicznych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w ramach projektu „Upowszechnienie wiedzy na temat petycji jako instrumentu zwiększającego wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną”. 


Ponad 40 zielonogórskich urzędników zebrało się w sali, w której radni sejmiku lubuskiego zwyczajowo odbywają swoje sesje, aby wziąć udział w spotkaniu dotyczącym prawa do petycji. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze jak również Biura Sejmiku. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Instytutu Spraw Publicznych oraz Departamentu Prawo-Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, który koordynuje proces przyjmowania, ewidencjonowania oraz rozpatrywania petycji adresowanych do Urzędu. Komórka ta prowadzi m.in. wewnętrzny centralny rejestr petycji. Przepisy regulujące te kwestie wprowadzono niedawno do regulaminu Urzędu w rozdziale „Przyjmowanie, ewidencja oraz rozpatrywanie petycji”, rzecz jasna pod wpływem ustawy o petycjach, która weszła w życie 6 września 2015 r.

Wprowadzenie do spotkania przygotował Marcin Waszak – ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Po prezentacji wywiązała się dyskusja na sali poświęcona przede wszystkim kwestiom proceduralnym i różnicom w sposobie rozpatrywania petycji przez Urząd Marszałkowski oraz Sejmik Wojewódzki. Zdaniem urzędników problematyczna staje się zwłaszcza sytuacja, w której osoba wyznaczona do przyjmowania petycji nie jest merytorycznie przygotowana do jej rozpatrzenia lub oceny, czy dane pismo spełnia kryteria petycji. Te z wątpliwości, których nie udało się rozwiać podczas spotkania, będą przedmiotem naszej dalszej analizy i znajdą odzwierciedlenie w planowanym na rok 2016 przewodniku po petycjach a także w wyjaśnieniach publikowanych na stronie www.petycja.edu.pl – zapowiedział Marcin Waszak.

Jak się okazało ilość petycji, która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego po ponad miesiącu obowiązywania ustawy nie uzasadnia obaw o nadużywanie tego prawa przez obywateli. W przyszłości spodziewamy się jednak wielu petycji z dziedziny kolejnictwa, to jeden z głównych problemów naszego regionu – podkreślili jednocześnie urzędnicy. Do tej pory w biuletynie informacji publicznej Urzędu opublikowane zostały dwie petycje, w tym jedna dotycząca transgranicznych połączeń kolejowych.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo