Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Pierwsza petycja rozpatrzona!

Pierwsza lub jedna z pierwszych petycji złożonych w oparciu o przepisy ustawy o petycjach została rozpatrzona.  To petycja złożona przez Czysta-Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne w imieniu mieszkańców gminy  Nekla do Wojewody Wielkopolskiego. Petycja została przyjęta w dniu 7 września 2015 roku. Pod petycją podpisały się 344 osoby.

Skan petycji został umieszczony w zakładce petycje na stronie internetowej wojewody wielkopolskiego. W dniu 1 października 2015 roku wojewoda zakończył proces rozpatrywania petycji, a na stronie umieszczony został skan listu wojewody do Stowarzyszenia informujący o rozpatrzeniu złożonej petycji. 

Przedmiot petycji dotyczy budowy zakładu zagospodarowania odpadów, który zdaniem Stowarzyszenia, mieszkańców i władz gminy Nekla będzie uciążliwy dla lokalnej społeczności. Pozwolenie na budowę zakładu wydał Starosta Wrzesiński, ale zdaniem Burmistrza, projekt budowlany będący jego podstawą jest niezgodny z decyzją o warunkach zabudowy. Burmistrz odwołał się do Starosty, aby unieważnił w związku z tym wydane pozwolenie na budowę, ale Starosta utrzymał w mocy swoją decyzję.

Burmistrz odwołał się następnie do Wojewody, który uchylił decyzję Starosty i przekazał mu sprawę od ponownego rozpatrzenia, dopatrując się szeregu błędów formalnych. Inwestor z kolei zaskarżył decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody, argumentując, że gmina nie mogła złożyć odwołania, gdyż nie była stroną postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę.

W petycji Stowarzyszenie i mieszkańcy gminy Nekla zwrócili się do Wojewody z prośbą o złożenie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przytaczając szereg argumentów wskazujących, że kwestionowana decyzja Starosty jest niezgodna z prawem, przytaczając m.in. dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w podobnych sprawach.

W wyniku rozpatrzenia petycji Wojewoda uznał argumenty Stowarzyszenia i mieszkańców i czternastego września złożył skargę do Najwyższego Sądu Administracyjnego, o złożenie której wnosili składający petycję.

Petycję oraz list Wojewody w sprawie jej rozpatrzenia znaleźć można pod adresem internetowym:

http://www.poznan.uw.gov.pl/petycje/petycje-2015

 

Tomasz Schimanek,

Ekspert Instytutu Spraw Publicznych

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo