Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Petycje na stronach internetowych organów administracji publicznej

Przegląd kilkunastu stron internetowych wybranych organów administracji rządowej i samorządowej (stan na 25 września 2015 roku) pokazuje, że nie wszystkie z nich dostrzegły już wejście w życie ustawy o petycjach. Niewiele jest także na razie umieszczonych na stronach petycji.


Zdecydowanie najwięcej informacji na temat petycji dostępnych jest na stronie Senatu RP, w zakładce Petycje, dostępnej pod adresem: www.senat.gov.pl/petycje  Jest tam także wywieszonych 125 petycji, ale wszystkie złożone jeszcze przed wejściem w życie ustawy o petycjach. Dostępny jest tam również przykładowy formularz petycji: www.senat.gov.pl/petycje/przykladowy-formularz

Sejm, nie na stronie głównej, ale po wejściu w zakładkę Prace Sejmu ma kolejną zakładkę zatytułowaną Petycje, gdzie można znaleźć wszystkie podstawowe informacje na temat składania petycji do Sejmu. Jest także schemat rozpatrywania petycji, dostępny pod adresem: www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/proces.xsp  W dniu 25 września 2015 roku nie było jeszcze umieszczonej żadnej petycji.

Na stronie Prezydenta RP jest zakładka Petycje, w której na razie znajduje się wyłącznie informacja, w jaki sposób należy składać petycje do Prezydenta RP: www.prezydent.pl/kancelaria/petycje

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajduje się jedynie zakładka Skargi i wnioski, ale po wejściu w nią okazuje się, że przedstawiona tam procedura dotyczy również petycji: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/skargi-i-wnioski-obywat/3165,Skargi-i-wnioski.html Nie ma tam na razie żadnej złożonej petycji.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju po wejście w zakładkę Kontakt znajdziemy zakładkę Skargi, wnioski, petycje, w której znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące tego jak składać petycje i jak będą one rozpatrywane przez Ministerstwo: www.mir.gov.pl/strony/kontakt/skargi-wnioski-petycje/

Na stronie Ministerstwa Finansów petycje na razie się nie pojawiły, dostępny jest jedynie regulamin składania skarg i wniosków, podobnie jest w przypadku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości czy też Ministerstwie Sportu i Turystyki.

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest zakładka Petycje, dostępna pod adresem: http://bip.msw.gov.pl/bip/petycje , podobnie jest w przypadku Ministerstwa Zdrowia, przy czym umieszczona została tam już pierwsza złożona petycja: http://www.bip.mz.gov.pl/petycje

Na stronie Krakowa czy Wrocławia nie sposób znaleźć informacji o petycjach, podobnie w przypadku innych dużych miast, na przykład Szczecina czy Rzeszowa. W Biuletynie Informacji Publicznej Warszawy można się doszukać zakładki Petycje, dostępnej pod adresem: https://petycje.um.warszawa.pl/petycje.php ale nie ma tam żadnej informacji, jak można złożyć petycję, co więcej brak tych informacji może sugerować, że petycję można złożyć jedynie on-line. Podobna sytuacja jest w Gdyni – jest zakładka, ale nie ma w niej informacji, jak petycje można składać: www.gdynia.pl/bip/petycje/8441_.html  Miasto Poznań poszło drogą Kancelarii Premiera: w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Sprawy nie znajdziemy co prawda zakładki Petycje, ale w zakładce Skargi i wnioski znajdziemy informację także o możliwości składania petycji: http://bip.poznan.pl/bip/skargi-i-wnioski,p,10785,10786,10793.html

Chlubnym wyjątkiem wśród dużych miast jest Białystok, na którego BIP-ie jest zakładka Petycjewww.bip.bialystok.pl/795-petycje/lang/pl-PL/default.aspx , w której można znaleźć dokładne informacje o tym, jak składać petycje, a także wzór formularza petycji. 25 września były tam także umieszczone dwie złożone petycje.

Wśród mniejszych miast, gmin i powiatów na razie rzadko można trafić na informacje o petycjach. Ale są samorządy, które je umieściły, na przykład miasto Tomaszów Lubelski ma w BIP-ie zakładkę Petycje, w której znajdziemy dokładne informacje czym jest petycja i jak ją składać oraz – na razie puste – miejsce na umieszczenie złożonych petycji:  http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=317 . Podobnie jest w przypadku Płocka: http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=WeDldnVz

Co ciekawe, w informacjach podawanych przez samorządy terytorialne nie ma wskazanych adresatów petycji, którymi mogą być w ich przypadku zarówno organy uchwałodawcze (np. rada gminy, powiatu czy sejmik wojewódzki), organy wykonawcze (wójt burmistrz, prezydent, zarząd powiatu czy zarząd województwa), jak też kierownicy jednostek samorządowych (np. ośrodka pomocy społecznej czy powiatowego urzędu pracy).

Instytut Spraw Publicznych w listopadzie uruchomi kompleksowy, systematyczny monitoring składania petycji w samorządach terytorialnych. O jego wynikach będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej: www.petycje.edu.pl

Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo