Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

O petycjach w Biłgoraju

4 września odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ustawa o petycjach: wyzwanie dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”, tym razem w Biłgoraju. Spotkanie zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju i Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „Upowszechnienie wiedzy na temat petycji jako instrumentu zwiększającego wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną” realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Spotkanie jest jednym z kilkunastu spotkań informacyjnych, których celem jest poinformowanie o wejściu w życie ustawy o petycjach. Spotkania są elementem kampanii informacyjnej Kancelarii Senatu RP „PETYCJA – TWOJE PRAWO”, której partnerami obok Instytutu są Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz koalicja organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych z Powiatu Biłgorajskiego. Uczestników spotkania powitał Wicestarosta Biłgorajski, pan Jarosław Piskorski, wprowadzenia dokonała pani Irena Gadaj, prezes Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, przedstawił najważniejsze informacje dotyczące ustawy o petycjach.

W dyskusji samorządowcy wyrażali obawy, czy nie zostaną zasypani petycjami mieszkańców, a na razie nie są do tego organizacyjnie przygotowani. Tomasz Schimanek podpowiadał, jak się przygotować do przyjmowania i rozpatrywania petycji i uspokajał obawy przed zalewem petycjami, powołując się m.in. na sześcioletnie doświadczenia Senatu, który w 2009 roku w swoim regulaminie określił sposób składania i rozpatrywania petycji. Rocznie Senat otrzymuje obecnie około 500 pism o nazwie petycja, z czego tylko dwudziestu kilku nadawany jest tryb petycyjny. Biorąc pod uwagę wielość i znaczenie ustaw, którym zajmuje się Senat oraz ponad 30 milionów obywateli, to jest to naprawdę niewiele. W dyskusji pojawiły się także pomysły na petycje, m.in. pomysł na petycję w celu uproszczenia przepisów dotyczących współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, co byłoby w interesie zarówno organizacji i samorządów. Uczestnicy zgodzili się, że praktyka stosowania ustawy, zweryfikuje obecne obawy i nadzieje związane z petycjami. Wskazali także, że użyteczne byłoby pokazanie przykładów petycji złożonych już pod rządami nowej ustawy, aby ułatwić składanie petycji i ich rozpatrywanie. Tomasz Schimanek zadeklarował, że Instytut Spraw Publicznych będzie zbierał takie przykłady i najciekawsze publikował na stronie internetowej: www.petycje.edu.pl

 

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo