Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Spotkanie w Olsztynie

W Olsztynie, 28 lipca o godzinie 16:30 odbyło się spotkanie z cyklu „Ustawa o petycjach: wyzwanie dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych” Spotkanie zorganizowane zostało przez Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (OCOP) i Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „Upowszechnienie wiedzy na temat petycji jako instrumentu zwiększającego wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną” realizowanego przez Instytut, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Spotkanie jest jednym z kilkunastu spotkań informacyjnych, których celem jest poinformowanie o wejściu w życie ustawy o petycjach. Spotkania są elementem kampanii informacyjnej Kancelarii Senatu RP „PETYCJA – TWOJE PRAWO”, której partnerami obok Instytutu są Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz koalicja organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Spotkanie odbyło się w ramach Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej organizowanej przez Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych. Spotkanie otworzyła Monika Falej, reprezentująca OCOP, która moderowała również dyskusję. Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, przedstawił najważniejsze informacje dotyczące ustawy o petycjach. Skoncentrował się głównie na tym, czym jest petycja, w jaki sposób - zgodnie z ustawą – będzie ją można składać począwszy od 6 września oraz w jaki sposób adresat petycji powinien ją rozpatrzeć. Tomasz Schimanek przedstawił również najważniejsze wyzwania dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych związane z wejściem w życie ustawy o petycjach. Samorządy, aby sprawnie przyjmować i rozpatrywać petycje, powinny dokonać stosownych zmian w swoich statutach i regulaminach oraz przygotować się organizacyjnie do umieszczania skanów petycji i informacji o przebiegu ich rozpatrzenia na swoich stronach internetowych. Zadaniem organizacji pozarządowych powinno być informowanie obywateli o tym czym jest petycja i jak ją złożyć oraz pomaganie w przygotowaniu petycji. Te organizacje, które realizują zadania publiczne i w ich ramach podejmują jakieś decyzje władcze, na przykład o przyznaniu wsparcia, także powinny przygotować się na to, że zgodnie z ustawą, mogą być adresatem petycji.

Tomasz Schimanek przedstawił również krótko sześcioletnie doświadczenia Senatu RP w rozpatrywaniu petycji. Senat w oparciu o swój regulamin określił zasady składania i rozpatrywania petycji zbliżone do tych, które zawarte są w ustawie petycjach. W latach 2009-2014 do Senatu napłynęło 1 730 pism zatytułowanych petycja, z czego 118 nadano tryb petycyjny. Zaowocowało to kilkunastoma inicjatywami uchwałodawczymi Senatu oraz dotychczas dwoma uchwalonymi nowelizacjami ustaw.

Prezentacje wykorzystywane w trakcie spotkań informacyjnych znajdują się w zakładce Dla samorządów.

Uczestnicy spotkania bardzo żywo dyskutowali nie tylko o samej ustawie, ale także szerzej, o skuteczności wpływu obywateli na decyzje podejmowane przez władze publiczne. Opinie były podzielone, część dyskutantów uznała, że ustawa o petycjach daje obywatelom ważny instrument wpływania na stanowione prawo, część wskazywała, że w praktyce petycje mogą okazać nieskuteczne, podobnie jak inne, istniejące formy partycypacji obywatelskiej, na przykład konsultacje publiczne. Jeszcze inni uczestnicy byli zdania, że ustawa o petycjach daje dobry instrument do oddziaływania na prawo krajowe, ale w samorządach, zwłaszcza tych mniejszych, może się on okazać mało skuteczny i efektywny.

Niektórzy uczestnicy wyrażali również wątpliwości dotyczące interpretacji poszczególnych zapisów ustawy. Część z nich wyjaśnił na spotkaniu Tomasz Schimanek, część wymaga dodatkowej analizy, której wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej kampanii: www.petycje.edu.pl

Informacja o spotkaniu oraz o petycjach ukazała się serwisach informacyjnych TVP Olsztyn:

http://olsztyn.tvp.pl/21011394/28715-godz-1830

 

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo