Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Spotkanie w Elblagu

28 lipca o godzinie 11-tej odbyło się w Elblągu spotkanie „Ustawa o petycjach: wyzwanie dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „Upowszechnienie wiedzy na temat petycji jako instrumentu zwiększającego wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną” realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Spotkanie jest jednym z kilkunastu spotkań informacyjnych, których celem jest poinformowanie o wejściu w życie ustawy o petycjach. Spotkania są elementem kampanii informacyjnej Kancelarii Senatu RP „PETYCJA – TWOJE PRAWO”, której partnerami obok Instytutu są Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz koalicja organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Spotkanie odbyło się w pięknej sali Ratusza Staromiejskiego przy Starym Rynku w Elblągu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych. Powitała ich Anna Pomianowska-Bąk, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu RP, która opowiedziała również o kampanii Informacyjnej „PETYCJA – TWOJE PRAWO”. Następnie Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, przedstawił najważniejsze informacje dotyczące ustawy o petycjach. Skoncentrował się głównie na tym, czym jest petycja, w jaki sposób - zgodnie z ustawą – będzie ją można składać począwszy od 6 września oraz w jaki sposób adresat petycji powinien ją rozpatrzeć. Tomasz Schimanek przedstawił również najważniejsze wyzwania dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych związane z wejściem w życie ustawy o petycjach. Samorządy, aby sprawnie przyjmować i rozpatrywać petycje, powinny dokonać stosownych zmian w swoich statutach i regulaminach oraz przygotować się organizacyjnie do umieszczania skanów petycji i informacji o przebiegu ich rozpatrzenia na swoich stronach internetowych. Zadaniem organizacji pozarządowych powinno być informowanie obywateli o tym czym jest petycja i jak ją złożyć oraz pomaganie w przygotowaniu petycji. Te organizacje, które realizują zadania publiczne i w ich ramach podejmują jakieś decyzje władcze, na przykład o przyznaniu wsparcia, także powinny przygotować się na to, że zgodnie z ustawą, mogą być adresatem petycji.

W drugiej części spotkania Danuta Antoszkiewicz, kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu, opowiedziała o sześcioletnich doświadczeniach Senatu RP w rozpatrywaniu petycji. Senat w oparciu o swój regulamin określił zasady składania i rozpatrywania petycji zbliżone do tych, które zawarte są w ustawie petycjach. W latach 2009-2014 do Senatu napłynęło 1 730 pism zatytułowanych petycja, z czego 118 nadano tryb petycyjny. Zaowocowało to kilkunastoma inicjatywami uchwałodawczymi Senatu oraz dotychczas dwoma uchwalonymi nowelizacjami ustaw.

Prezentacje wykorzystywane w trakcie spotkań informacyjnych znajdują się w zakładce Dla samorządów.

Zdaniem uczestników spotkania większość władz samorządowych i mieszkańców nie jest przygotowana na nowe rozwiązania ustawowe, bo po prostu o nich nie wie. Stąd tego typu spotkania, które informują o nowych możliwościach i obowiązkach wynikających z ustawy o petycjach są niezwykle potrzebne. Pomocne w tym mogą być również materiały informacyjne przygotowane w ramach kampanii, dostępne również na stronie internetowej: www.petycje.edu.pl Ważne – zdaniem uczestników – jest także monitorowanie, jak w praktyce ustawa będzie stosowana, zarówno przez obywateli, jak i organy władzy publicznej.

Większość uczestników pozytywnie oceniła rozwiązania proponowane w ustawie, część oczekiwałaby jednak mechanizmów, które w większym stopniu zmuszałyby władze publiczne do zmiany prawa na podstawie petycji składanych przez obywateli.

 

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo