Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

VI Zjazd Ambasadorów RPO

W dniach 22–23 maja 2015 r. w Gdańsku odbywał się zjazd uczestników programu Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich. Gospodarzami zjazdu byli pełnomocnik terenowy RPO Tomasz Szerkus oraz ambasadorowie RPO w Gdańsku – Krystyna Warylewska i Piotr Zieliński.


W programie biorą udział wyróżniający się studenci – przede wszystkim wydziałów prawa – którzy odbyli praktyki w Biurze RPO i z własnej inicjatywy upowszechniają informacje o prawach człowieka i działalności RPO na swoich uczelniach. Podczas zjazdu rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz podziękowała ambasadorom za zaangażowanie w promowanie wartości i postaw obywatelskich. Wręczyła również akty powołania i odznaki nowym ambasadorom.

Tematem przewodnim pierwszego dnia zjazdu były prawa osób z niepełnosprawnościami. Omówiono m.in. zadania RPO jako niezależnego organu ds. monitorowania wdrażania postanowień konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Studenci spotkali się także z przedstawicielami Rady Społecznej działającej przy RPO: byłą parlamentarzystką Olgą Krzyżanowską, sędzią Zbigniewem Szczurkiem, prof. Jerzym Zajadłą i mjr. Waldemarem Kowalskim. Uczestnicy zjazdu zwiedzili też Europejskie Centrum Solidarności.

Drugiego dnia młodzi ambasadorowie wzięli udział w warsztatach na temat dyskryminacji i zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez RPO w kwestii równego traktowania.

W związku z inauguracją kampanii PETYCJA – TWOJE PRAWO, którą organizuje Kancelaria Senatu we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Instytutem Spraw Publicznych, Jolanta Krynicka i Marzena Krysiak z Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu przedstawiły prezentację na temat zawartości strony internetowej www.petycje.edu.pl oraz przepisów ustawy o petycjach, która wejdzie w życie 6 września 2015 r. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z trybem pracy nad petycjami rozpatrywanymi w Senacie przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji od 1 stycznia 2009 r. na podstawie działu Xa Regulaminu Senatu. Dział Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu został powołany jako jednostka wspomagająca komisję w procesie rozpatrywania petycji. Przedstawicielki biura omówiły także najciekawsze petycje rozpatrzone przez komisję i podzieliły się doświadczeniami zebranymi podczas 6 lat pracy nad nimi. Jak poinformowały, na stronie internetowej Senatu  w zakładce „Petycje” można zapoznać się ze wszystkimi petycjami, które wpłynęły do Senatu.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo