Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

PETYCJA – TWOJE PRAWO – warsztaty dla dziennikarzy

Dziennikarze z całej Polski wzięli udział w warsztatach nt. ustawy o petycjach. Szkolenie zorganizowano 22 maja 2015 r. w Senacie w ramach rozpoczynającej się kampanii informacyjno-edukacyjnej PETYCJA– TWOJE PRAWO.

 
Ustawa, która jest inicjatywą senacką, wejdzie w życie 6 września 2015 r., gwarantując obywatelom ich konstytucyjne prawo do złożenia petycji do wszystkich organów władzy publicznej.  Będzie można ją złożyć indywidualnie, w imieniu instytucji oraz grupowo w dowolnej sprawie publicznej, własnej  lub w sprawie innej osoby lub instytucji, ale za jej zgodą. Kampania PETYCJA– TWOJE PRAWO potrwa do końca listopada 2016 r. i ma przybliżyć wiedzę na temat możliwości, które daje obywatelom ustawa o petycjach. Kancelaria Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, jako instytucją partnerską, wzięły na siebie obowiązek poinformowania zarówno władz i administracji publicznej, w szczególności samorządów terytorialnych, jak i organizacji pozarządowych o zasadach, na jakich – zgodnie z ustawą – będą składane i rozpatrywane petycje. Kampania ma charakter otwarty i do udziału w niej zaproszeni są wszyscy, którym zależy na pobudzeniu aktywności społecznej.

Jeden z inicjatorów ustawy senator Mieczysław Augustyn przedstawił dziennikarzom założenia akcji promocyjnej. „Senatorowie petycjami zajmują się już od 2009 r. Po wejściu w życie ustawy, także inne instytucje będą musiały wypracować schemat ich rozpatrywania. Chcemy, aby każdy obywatel był świadomy przysługującego mu prawa do złożenia petycji i wiedział, jak z tego prawa skorzystać” – podkreślił. Senator wyraził nadzieję, że zobligowane do tego organy władzy publicznej, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej zechcą skorzystać z doświadczeń Senatu w tym zakresie. Zaprezentowane zostały przykładowe petycje rozpatrzone przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Tryb składania oraz obowiązujące w Senacie zasady rozpatrywania petycji przedstawiła Danuta Antoszkiewicz, kierująca Działem Petycji i Korespondencji. „O tym, czy złożony wniosek jest petycją, decyduje przede wszystkim treść, a nie forma. Należy pamiętać o podpisie - anonimy nie będą rozpatrywane" - zwróciła uwagę.

Małgorzata Koziarek z Instytutu Spraw Publicznych przedstawiła preferencje aktywności obywatelskiej w Polsce oraz sposoby funkcjonowania petycji w innych krajach. Według danych ISP, 59% mieszkańców uważa, że nie ma wpływu na działania władz. Statystyki potwierdzają, że priorytetem jest informowanie społeczeństwa o możliwościach, jakie daje nowa ustawa. Kierownik Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego dr Igor Zachariasz mówił o zasadach rozpatrywania petycji przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego zdaniem, brakuje partnerstwa publiczno-społecznego i publicznej przestrzeni aktywności obywatelskiej. „Obywatele nie są zbyt zainteresowani sprawami publicznymi, nie angażują się w inicjatywy władz lokalnych, ani w przedsięwzięcia organizacji pozarządowych. Konieczne były nowe regulacje prawne, potrzebne są środki finansowe, ale przede wszystkim edukacja” – mówił.

Językoznawca – prof. Andrzej Markowski z Uniwersytetu Warszawskiego – służył dziennikarzom poradą, w jaki sposób napisać petycję, oraz wygłosił wykład na temat poprawnego posługiwania się terminem „petycja” w mediach oraz na temat najczęściej popełnianych błędów językowych.

Więcej informacji na stronie internetowej kampanii www.petycje.edu.pl oraz www.facebook.com/PetycjaTwojePrawo.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo