Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Działania Instytutu Spraw Publicznych skierowane do samorządów

Instytut Spraw Publicznych jest partnerem Kancelarii Senatu w realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej PETYCJA – TWOJE PRAWO. Wspieramy ekspercko i organizacyjnie działania inicjowane przez Kancelarię, prowadzimy stronę internetową kampanii, przygotowujemy również pakiet własnych działań. 

Wspólnie z partnerami lokalnymi zorganizujemy między innymi dwadzieścia spotkań informacyjnych dotyczących ustawy o petycjach, skierowanych do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych. Będą oni mieli możliwość zapoznania się z instrumentem petycji, mechanizmem jego funkcjonowania i oddziaływania, a także procedurami i obowiązkami po stronie rozpatrujących petycje, które nakłada ustawa o petycjach. Zakładamy, że w spotkaniach udział weźmie około czterystu osób w całej Polsce.

Mamy świadomość, że stosowanie ustawy o petycjach przez instytucje publiczne będzie wymagać czasu, dlatego zmierzamy monitorować wdrażanie ustawy i informować o tym, jak w praktyce wygląda przygotowanie organów władzy i administracji publicznej do przyjmowania i rozpatrywania petycji oraz w jakim stopniu obywatele oraz inne podmioty do tego uprawnione korzystają z tego instrumentu. Monitoring będzie prowadzony przez Instytut od października 2015 roku do sierpnia 2016 roku, a jego wyniki opublikowane zostaną w formie raportu na jesieni przyszłego roku.
W ramach monitoringu stosowania ustawy chcemy zidentyfikować skuteczne mechanizmy składania i rozpatrywania petycji oraz problemy i bariery w stosowaniu ustawy. Dzięki temu na jesieni 2016 roku przygotujemy w wersji elektronicznej praktyczny przewodnik po petycjach, który podpowie dobre rozwiązania i ostrzeże przed zagrożenia związanymi z wykorzystywaniem petycji. 

Szczegółowe informacje o naszych działaniach, podobnie jak o innych wydarzeniach w ramach kampanii znaleźć będzie można w zakładce Wydarzenia

Działania planowane w ramach kampanii przez Instytut Spraw Publicznych będą realizowane w ramach projektu „Upowszechnienie wiedzy na temat petycji jako instrumentu zwiększającego wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną”, współfinansowanego z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015.Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo